Pokyny pro přípravu příspěvků do Akustických listů

Příspěvky do Akustických listů je možné napsat v jazyce českém, slovenském nebo anglickém. Preferovaným jazykem je angličtina. Články v jazyce českém a slovenském musí obsahovat anglický název a abstrakt, články v jazyce anglickém pouze český název. Příspěvky se dodávají v elektronické podobě na adresu

  • brothan(zavináč)fel.cvut.cz, nebo
  • jiricek(zavináč)fel.cvut.cz.

Pro vypracování příspěvku je možné použít textový editor:

  • LaTeX (do něj jsou příspěvky převáděny) – zde najdete speciální class a ukázku příspěvku
  • Wordzde jsou pokyny a ukázka příspěvku
  • Případně jiný, tak aby byl zvlášť text a zvlášť případné obrázky. Ty by měly být v rozlišení alespoň 300 dpi a pro dodání je vhodné použít nějakou komprimaci (gif, tiff, apod. – není vhodný jpeg). Ve speciálních případech doporučuji konzultovat s redakcí.

Ukázka článku ve formátu PDF

Nezapomeňte ke každému článku uvádět anglický název, který je vytisknut až do obsahu Akustických listů.

Pravidla publikační etiky

Zasláním rukopisu se autoři (autor) zavazují, že neodeslali jiný rukopis popisující stejný výzkum nebo výsledky výzkumu do jiného časopisu. Dále autor souhlasí, že nepošle tento text jinému časopisu nebo médiu, pokud příspěvek nebude redakcí oficiálně zamítnut pro publikování v Akustických listech.

Autoři se zaručují, že zaslaná práce je původní prací uvedených autorů a dosud nebyla publikována jinde. Pokud autoři využívají výsledky práce nebo texty jiných autorů, musí být tento obsah řádně citován. Citovány musí být všichni autoři, jejichž práce přispěla ke vzniku rukopisu, zároveň musí být citace omezeny pouze na ty, jejichž příspěvek k dílu je nezbytný. Nepřijatelná je jakákoliv forma plagiátorství včetně kopírování či převyprávění článků samotných autorů.

O tom, které vědecké články zaslané redakci budou publikovány, rozhodují editoři Akustických listů. Toto rozhodnutí je založeno na doporučení recenzentů. Editoři, recenzenti i ostatní ediční pracovníci nesmí šířit žádné informace o zaslaných rukopisech. Výjimkou je komunikace s autory, recenzenty (i potenciálními) a ostatními edičními pracovníky (např. sazba a tisk).

Obecná pravidla publikační činnosti naleznete ZDE